Македонски Зелен Центар

Линкови

www.sobranie.mk / Собрание на Република Македонија /

www.vlada.mk / Влада на Република Македонија /

www.moepp.gov.mk / Министерство за животна средина и просторно планиранје /

www.sep.gov.mk / Сектретаријат за Европски Прашања /

www.kancelarija.org.mk / Канцеларија за контакт помеѓу НВО-и и Собрание на Република Македонија /

www.sinf.gov.mk / Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер /

www.pravo.org.mk / Пребарувач на законската регулатива во Македонија /

www.delmkd.ec.europa.eu / Канцаларија на Европската унија во Република Македонија /

Публикации

Профил на МЗЦ

Слика на денот

Иницијативи

Партнери и пријатели