Македонски Зелен Центар

Контакт

Македонски Зелен Центар 
Адреса: П. фах 802
1000 Скопје, Република Македонија
E-mail: zeleni(at)zeleni.org.mk
Web: www.zeleni.org.mk 

Тел.: +389 78 205 217


Методија Саздов, Претседател 
E -mail: sazdov(at)zeleni.org.mk, sazdov(at)gmail.com  
Телефон: 070 514 000, 078 43 11 83

Марија Јанковска
E -mail: marija(at)zeleni.org.mk


Информации
Македонски Зелен Центар
ЕДБ: 4030006594655
МБ: 6113079
Жиро Сметка: 210-0611307901-81
Депонент: Тутунска Банка

Публикации

Профил на МЗЦ

Слика на денот

Иницијативи

Партнери и пријатели